Werkwijze & Kernwaarden

Mijn werkwijze kenmerkt zich door een daadkrachtige en mensgerichte aanpak met ruimte voor onderliggende emoties en belangen. Na een eerste bijeenkomst is vaak al helder waar het om gaat en zijn de eerste contouren van oplossingen zichtbaar. Uit ervaring blijkt dat mediationtechnieken en interventies kunnen zorgen voor verdieping en kwaliteit in de samenwerking of relatie. Als mediator begeleid ik in het vinden van gezamenlijk gedragen oplossingen. De insteek is de nadruk te leggen op ieders eigen verhaal, ieders belangen, standpunten en de onderlinge communicatie. Waar nodig hanteer ik een confronterende aanpak, deze aanpak vertaalt zich in doorvragen op de juiste momenten om de dingen die juist niet gezegd worden boven tafel te krijgen. De non-verbale communicatie speelt hierin mede een belangrijke rol.

Hoe verloopt het proces in mediation?

Intake gesprek partijen  

In overleg wordt bepaald of een intake gesprek met partijen afzonderlijk wenselijk is. Partijen kunnen dan eerst vrijblijvend kennismaken met mij als mediator, de verwachtingen van de mediation aangeven en vragen stellen. De inhoud van het conflict wordt tijdens een intake niet besproken. Dit gebeurt pas in de eerste mediationbijeenkomst waar beide partijen bij aanwezig zijn. De intake duurt een half uur en is vrijblijvend en kosteloos. Er wordt in de intake bepaald (ook gedurende het proces) of betrokken derden partij zijn of op de achtergrond een rol hebben die de mediation aangaat. Als ze partij zijn tekenen ze de mediationovereenkomst mee en nemen als partij deel aan de mediation. Betrokken derden die geen partij zijn aan de mediationtafel, ondertekenen een geheimhoudingsverklaring. Zij ontvangen dan informatie aangaande de voortgang van het proces, echter niet wat inhoudelijk besproken wordt. Tenzij toestemming van partijen zelf.


Eerste mediationbijeenkomst 

De partijen zijn overeengekomen met elkaar om tafel te willen. De partijen en ik treffen elkaar in een eerste bijeenkomst op een bij voorkeur neutrale locatie, deze locatie wordt in overleg bepaald. Voorafgaand aan de start van de mediation ondertekenen alle partijen, inclusief de mediator, de mediationovereenkomst na deze samen te hebben doorgenomen. De overeenkomst wordt vooraf per email aan beide partijen gestuurd om alvast door te kunnen lezen en akkoord op te geven. In deze overeenkomst staan de rechten en plichten vermeld zoals vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en commitment. Het is belangrijk dat partijen zich willen en kunnen committeren aan bovengenoemde aspecten om tot een gewenste oplossing te komen. Daarnaast staan in de overeenkomst afspraken vermeld omtrent de (verdeling) kosten en of er derden bij betrokken zijn.


Voortgang    

Tijdens de eerste bijeenkomst kunnen beide partijen hun eigen verhaal vertellen zodat belangen en standpunten over en weer duidelijker worden. Partijen kunnen op deze manier onderzoeken en onderhandelen over mogelijke gezamenlijke oplossingen. In de rol van mediator begeleid ik dit proces. Na de eerste mediationbijeenkomst zijn de belangrijkste geschilpunten vaak al helder. Partijen zijn soms zelfs tot oplossingen gekomen en tevreden met het resultaat. In de meeste gevallen vinden er gemiddeld drie mediationbijeenkomsten plaats. Dit hangt af van de kwestie, de onderlinge verhoudingen en geschilpunten. Partijen houden zelf de regie en kunnen op elk gewenst moment de mediation beëindigen. Als mediator kan ik dat ook als ik daar reden toe zie.


Afronding    


Mediations worden afgesloten met een vaststellingsovereenkomst. Hierin zijn de concrete overeengekomen afspraken opgenomen. Deze overeenkomst kan, op verzoek, door mij worden opgemaakt. De overeenkomst wordt door beide partijen voor akkoord ondertekend. Ik teken deze overeenkomst niet mee. De afspraken zijn immers door partijen zelf gemaakt. Deze afspraken zijn juridisch afdwingbaar. Mochten partijen niet tot een oplossing zijn gekomen en een andere vorm van oplossen willen, dan is dit mogelijk en worden alternatieven hiervoor aangereikt. De informatie die tijdens de mediation naar voren is gekomen is vertrouwelijk en mag niet worden gebruikt.