Werkwijze & Kernwaarden

De werkwijze van Terpstra mediation kenmerkt zich door een daadkrachtige en omgangsgerichte aanpak met ruimte voor onderliggende emoties en belangen. Na een eerste sessie is vaak al helder waar het om gaat en zijn de eerste contouren van oplossingen zichtbaar. Uit ervaring blijkt dat mediationtechnieken en interventies kunnen zorgen voor verdieping en kwaliteit in de samenwerking of relatie. De mediator begeleidt in het vinden van gezamenlijk gedragen oplossingen. De insteek is de nadruk te leggen op ieders eigen verhaal, ieders belangen, standpunten en de onderlinge communicatie. Waar nodig een confronterende aanpak, deze aanpak vertaalt zich in doorvragen op de juiste momenten om de dingen die juist niet gezegd worden boven tafel te krijgen. De non-verbale communicatie speelt hierin mede een belangrijke rol.

Hoe verloopt het proces in mediation?

Intake gesprek partijen  

In overleg met de mediator wordt bepaald of een intake gesprek met partijen (apart of samen) wenselijk is. Partijen kunnen dan eerst kennismaken met de mediator, de verwachtingen van de mediation aangeven en vragen stellen. De inhoud van het conflict wordt tijdens een intake niet besproken. Dit gebeurt pas in de eerste mediationbijeenkomst. De intake is vrijblijvend en kosteloos. Mochten partijen al wel zijn overeengekomen mediation te willen dan kan de eerste mediationbijeenkomst direct ingepland worden nadat de mediator met beide partijen contact heeft gehad.


Eerste mediationbijeenkomst 

De partijen zijn overeengekomen met elkaar om tafel te willen. De partijen en mediator treffen elkaar in een eerste bijeenkomst op een bij voorkeur neutrale locatie, deze locatie wordt in overleg bepaald. Voorafgaand aan de start van de mediation ondertekenen alle partijen, inclusief de mediator, de mediationovereenkomst na deze samen met de mediator te hebben doorgenomen. De overeenkomst wordt vooraf per email aan beide partijen gestuurd om alvast door te kunnen lezen. In deze overeenkomst staan de rechten en plichten vermeld zoals vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en commitment. Het is belangrijk dat partijen zich willen en kunnen committeren aan bovengenoemde aspecten om tot een gewenste oplossing te komen. Daarnaast staan in de overeenkomst afspraken vermeld omtrent de (verdeling) kosten en of er andere partijen (derden) bij betrokken zijn. Andere betrokkenen dan de partijen zelf ondertekenen hiervoor een geheimhoudingsverklaring.


Voortgang    

Tijdens de eerste bijeenkomst kunnen beide partijen hun eigen verhaal vertellen zodat belangen en standpunten over en weer duidelijker worden. Partijen kunnen op deze manier onderzoeken en onderhandelen over mogelijke gezamenlijke oplossingen. De mediator begeleidt dit proces. Na de eerste mediationbijeenkomst zijn de belangrijkste geschilpunten vaak al helder. Partijen zijn soms zelfs tot oplossingen gekomen en tevreden met het resultaat. In de meeste gevallen vinden er gemiddeld drie mediationbijeenkomsten plaats. Dit hangt af van de kwestie, de onderlinge verhoudingen en geschilpunten. Partijen houden zelf de regie en kunnen op elk gewenst moment de mediation beëindigen. De mediator ook.


Afronding    


Mediations worden afgesloten met een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst kan op verzoek door de mediator worden opgemaakt en wordt door beide partijen voor akkoord ondertekend. De mediator tekent deze overeenkomst niet mee. De afspraken zijn immers door de partijen zelf gemaakt. Hierin zijn de concrete overeengekomen afspraken opgenomen. Deze afspraken zijn juridisch afdwingbaar. Mochten partijen niet tot een oplossing zijn gekomen en een andere vorm van oplossen willen, dan is dit mogelijk, de informatie die tijdens de mediation(s) naar voren is gekomen is vertrouwelijk en mag niet worden gebruikt.