Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Terpstra Mediation en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien.
1.2 Afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen schriftelijk te zijn overeengekomen.
1.3 Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke of mondelinge overeenkomst. Mediations en begeleidingstrajecten worden altijd bevestigd met een schriftelijke overeenkomst.
1.4 Terpstra Mediation kan de overeenkomst gelijk ontbinden indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, dan wel indien een aanvraag voor faillissement of surséance van betaling van de wederpartij wordt ingediend.
1.5 Terpstra Mediation is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt veertien dagen na het verzenden van de wijziging aan de wederpartij van kracht. Indien de wederpartij binnen deze dagen schriftelijk bezwaar maakt, zullen de eerst uitgegeven algemene voorwaarden van kracht blijven.

Artikel 2: Tarief en betalingen

2.1 De door Terpstra Mediation vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW.
2.2 Terpstra Mediation is gerechtigd haar tarieven te wijzigen, dit met inachtneming van een termijn van dertig dagen. Indien een wijziging ingaat op een lopende overeenkomst, heeft de wederpartij tot aan de ingangsdatum van het nieuwe tarief het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.
2.3 De betaling van facturen van Terpstra Mediation dient, tenzij anders overeengekomen, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
2.4 In geval van niet-tijdige betaling is de wederpartij, ook zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en is zij- onverminderd de wettelijke gevolgen van niet-nakoming van verbintenissen- met ingang van de factuurdatum.
2.5 Bij annulering/afzegging van gemaakte afspraken binnen 24 uur of het niet op komen dagen bij afspraken zonder afzegging binnen 24 uur, is 100% betaling van het uurtarief zoals  overeengekomen in de mediationovereenkomst van toepassing.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is Terpstra Mediation niet aansprakelijk voor enige schade die de wederpartij of enige derde mocht lijden ten gevolge van enig handelen of nalaten van Terpstra Mediation of van haar ondergeschikten of van door haar ingeschakelde derden.
3.2 In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Terpstra Mediation per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, uit welken hoofde dan ook, meer bedragen dan het bedrag dat de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst aan Terpstra Mediation verschuldigd is, waarbij in geval van een periodieke betalingsverplichting dit bedrag niet meer zal bedragen dan de vergoeding over ten hoogste één maand. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade, waaronder gederfde winsten of bedrijfsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3.3 In het geval dat Terpstra Mediation door overmacht of onvoorziene omstandigheden verhinderd is om een overeenkomst uit te voeren, kan Terpstra Mediation naar haar keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Onder overmacht wordt onder meer ook begrepen een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door Terpstra Mediation ingeschakelde derden.
3.4 Eventuele klachten moeten worden ingediend binnen acht dagen na de dag waarop de klacht is ontstaan of ontdekt, bij gebreke waarvan een eventuele klacht niet meer in behandeling behoeft te worden genomen en de wederpartij geacht wordt de uitvoering van de overeenkomst te hebben goedgekeurd.
3.5 De wederpartij dient eventuele schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij Terpstra Mediation te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van de wederpartij jegens Terpstra Mediation na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de overeenkomst opeisbaar werd c.q. de schade veroorzakende gebeurtenis plaatsvond.

Artikel 4: Vrijwaring

4.1 De wederpartij is volledig aansprakelijk jegens Terpstra Mediation voor de schade die Terpstra Mediation of door haar ingeschakelde derden mocht lijden wegens het niet naleven door de wederpartij of haar werknemers van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of overeenkomst.
4.2 De wederpartij vrijwaart Terpstra Mediation tegen alle rechtsvorderingen van derden die verband houden met een schending door de wederpartij of derden die onder haar verantwoordelijkheid vallen, zoals werknemers, van haar verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst.
Voorts vrijwaart de wederpartij Terpstra Mediation en alle voor haar werkzame personen voor alle aanspraken en vorderingen van derden wegens een (al dan niet vermeende) inbreuk op rechten van derden of wegens strijd met enig wettelijk voorschrift of andere relevante regelgeving. Terpstra Mediation zal in dat geval door de wederpartij volledig schadeloos worden gesteld voor alle kosten, schaden en interessen die voor Terpstra Mediation en de voor haar werkzame personen mochten ontstaan, met inbegrip van de volledige juridische kosten.

Artikel 5: Intellectueel eigendom

5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Terpstra Mediation uitgegeven en beschikbaar gestelde werken, waaronder begrepen auteursrechten en databankrechten, berusten uitsluitend bij Terpstra Mediation.
5.2 Niets uit de door Terpstra Mediation uitgegeven of beschikbare gestelde werken mag op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Terpstra Mediation.
5.3 Het is de wederpartij niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom uit de door Terpstra Mediation beschikbaar gestelde werken te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 6: Diverse bepalingen

6.1 Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zullen blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen de nietige bepalingen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benaderen.
6.2 Indien door Terpstra Mediation voor gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen.
6.3 Terpstra Mediation is bevoegd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst over te dragen aan een aan haar gelieerde rechtspersoon, in welk geval zij de wederpartij tijdig zal infomeren.
6.4 De administratie van Terpstra Mediation geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de wederpartij verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Terpstra Mediation voor verrichte werkzaamheden. Terpstra Mediation en de wederpartij erkennen dat elektronische communicatie, zoals met name e-mailberichten, als bewijs kunnen dienen.
6.5 Op de rechtsverhoudingen voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden en de met de wederpartij gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen tussen Terpstra Mediation en de wederpartij die niet in der minne kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de rechtbank.

Artikel 7: Positie Terpstra Mediation

7.1 Terpstra Mediation kan zowel opdrachten aanvaarden van bedrijven en instellingen die namens derden (bedrijven/particulieren) gebruik wensen te maken van mediation, als rechtstreeks van partijen die een geschil door middel van mediation wensen op te lossen. Deze Algemene Voorwaarden zijn in volle omgang op deze verschillende rechtsverhoudingen met Terpstra Mediation  van toepassing.

Artikel 8: MfN reglement

8.1 Alle mediations die door Terpstra Mediation voor worden gefaciliteerd, worden gevoerd in overeenstemming met het reglement van de Mediation Federatie Nederland (MfN). In geval van een eventuele aanpassing van het MfN reglement behoudt Terpstra Mediation zich het recht voor daar niet mee akkoord te gaan, in welk geval zij binnen drie maanden na de bekendmaking van de aanpassing daarover een kennisgeving aan de betrokken partijen bij de lopende mediations zal zenden.
Voor aanvang van iedere mediation, of althans tijdens de eerste bijeenkomst van alle betrokkenen, zal de mediation overeenkomst worden ondertekend, waarmee alle betrokkenen tevens akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.
8.2 Terpstra Mediation zal te allen tijde het belang van het kind voorop stellen en zodoende melding maken bij een ernstig vermoeden van kindermishandeling bij het Anoniem Meldpunt Kindermishandeling.

Artikel 9: Weigering/annulering

9.1 Terpstra Mediation heeft te allen tijde het recht om een verzoek tot mediation zonder opgaaf van redenen te weigeren. Zolang de opdracht niet per mail is bevestigd heeft Terpstra Mediation de vrijheid om een andere opdracht te aanvaarden.

Artikel 10: geen getuigenverklaring/verschoningsrecht

10.1 Alle bij een mediation betrokken partijen doen afstand van het recht om Terpstra Mediation en de voor haar werkzame mediators en andere personen als getuige te laten horen in het kader van een (eventuele) gerechtelijke procedure. Anderzijds kan Terpstra Mediation er niet voor instaan dat zij (en de voor haar werkzame personen) onder omstandigheden in het kader van een gerechtelijke procedure gedwongen zullen worden om een getuigenverklaring af te leggen, in welk geval zij zich niet op een (wettelijk) verschoningrecht zullen kunnen beroepen.